Skupština 2019. – kako ćemo glasati, obrazloženja i protuprijedlozi

Poštovani članovi, podržavatelji i dioničari,

po točkama dnevnog reda na Skupštini ćemo glasati na sljedeći način:

AD 1
1a. ZA
1b.
I. ZA
II. PROTIV

AD 2
PROTIV

AD 3
PROTIV uz protuprijedlog

AD 4
PROTIV uz protuprijedlog

Obrazloženja:

Upotreba dobiti:

Uvažavamo činjenicu da se Društvo nalazi u investicijski zahtjevnom ciklusu. Glasanjem ZA dajemo podršku i doprinos očuvanju investicijskog potencijala Društva.

Davanje razrješnice članovima Uprave:

Glasovat ćemo ZA jer nema poslovno utemeljenih razloga da bismo glasovali drugačije, iako nismo bez primjedbi. Isporučeni poslovni rezultat je izvrstan, ali to jest posao Uprave. Nakon stotina milijuna investiranih eura, zar bi trebao biti loš? K tomu smo imali sreće da su gotovo sve konkurentske mediteranske destinacije imale probleme. Sada kada su ih riješile i vraćaju se na tržište konkurirajući nižim pa i dampinškim cijenama, nastupa trenutak istine ne samo za Upravu i Valamar, već i za hrvatski turizam općenito. Što se tiče naše Uprave, sada u promijenjenim i nepovoljnijim tržišnim okolnostima, eto im prilike dokazati da li su i koliko dobri. Za razliku od ovogodišnjih očekivanja i predviđanja za turistički sektor općenito, mi mali i manjinski dioničari i suvlasnici Valamara, obzirom na to koliko je Društvo investiralo zadnjih godina, i dalje očekujemo dvoznamenkasti rast po svim poslovnim parametrima.

Dug i dalje ostaje jedini alat razvoja Društva. Uprava i kontrolni vlasnici uvijek govore samo o trošku kamate. I jest, slažemo se on jest nizak. Ono o čemu mi govorimo, a ni jedni ni drugi nas ne žele čuti, jest da se svaki dug sastoji od glavnice i kamate. Osim što treba platiti kamatu, treba vratiti i glavnicu. Svi (su)vlasnici cijenu toga smo već platili znatnim padom tržišne vrijednosti udjela i kapitalizacije Društva na tržištu kapitala.

Budući da ni Uprava ni kontrolni vlasnici (pretpostavljamo) ne kane koristiti druge alate za financiranje investicija i daljnjeg razvoja, naš je prijedlog i stav da se uspori tempo i smanji iznos daljnjeg i novog zaduživanja, a za razvoj koriste amortizacijska sredstva, te vlastita koliko, kad i ako je moguće. Mislimo da je došlo vrijeme za konsolidaciju poslovanja i kompanije. Možda se čak otišlo malo previše sa ekspanzijom, jer zadnje akvizicije (Makarska i vjerojatno Hvar) zahtijevaju dodatnih 200-tinjak milijuna eura investicija.

Od dobrih stvari istaknuli bismo znatno povećanje investicija prema kamping segmentu. Čini se da su kontrolni vlasnici i Uprava došli do istog zaključka kao i mi. Investicije u kampove financijski su manje zahtjevne i nose veću profitabilnost. Budući će nam se kreditne obaveze s godinama povećavati, veće stope profitabilnosti nisu više samo želja već su postale nužnost.

Kao što smo prošle godine kudili, ove godine moramo pohvaliti povećanje dana pune zauzetosti. Iako je prošle godine zauzetost povećana za 5 dana, a godinu prije za 7. Razlog je tomu da je prošle godine pala potražnja na vrhuncu sezone. Manjak je, po izvještaju se čini, uspješno nadoknađen boljom prodajom van sezone i napretkom u M.I.C.E. segmentu, što smatramo zalogom za budućnost jer u tim segmentima smo dosada bili baš loši. Gledajući kontekstualno, prošlogodišnji napredak kvalitativno je veći i bolji od onog godinu prije jer je bio teže dostižan. Nadamo se da je time probijen led i napravljen iskorak prema poslovanju koje neće biti isključivo sezonskog karaktera. U tzv. punoj sezoni ionako nema puno prostora za daljnji napredak, a vjerojatno ćemo biti prisiljeni i na daljnje cjenovne korekcije, barem ove godine. Uglavnom, iako 132 dana zvuči dobro, uz dodatno povećanje prosječne cijene noćenja još i bolje, daleko je to još od toga da možemo biti zadovoljni, a ne bi trebala biti niti Uprava, niti kontrolni vlasnici koji imaju daleko veću mogućnost utjecaja i pritiska na Upravu od nas. Mi smatramo da prosječna puna zauzetost od 140 dana nije nedostižna čak ni za kamping segment, pogotovo nakon investicija predviđenih za ovu godinu. U hotelskim i ostalim “čvrstim” kapacitetima, sve ispod 200 dana je neozbiljno. Zasada nismo ni na 180 dana čak ni u premium i upscale kapacitetima. Na takve i slične stvari mislimo, kada govorimo o konsolidaciji kompanije i poslovanja.

Pohvaljujemo i suradnju sa TUI-em i ostalim partnerima. Vjerujemo da Uprava i drugi profesionalci uspješno “kradu” ponešto od njihovog know how-a i uče kako u budućnosti napuniti kapacitete sami.

Još uvijek nemamo realno vrednovanu imovinu. Još važnije, imamo i viška imovine, izvan ili samo djelomično u funkciji, izvan core businessa i sl. Mislimo da je vrijeme, uz već navedenu konsolidaciju poslovanja, i za konsolidaciju imovine.

I na kraju primjedba formalne prirode, za koju su jednako odgovorni Uprava i Nadzorni odbor. Probijen je maksimalni iznos investicija definiran Strategijom do 2020. Ni jedni ni drugi nisu tražili odobrenje i skupštinsku verifikaciju prekoračenja.

Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora:

Uz isprike, ni uz najbolju volju ne možemo glasati za. Ne možemo zbog sastava samog NO jer u njemu je zastupljeno svega 50-ak % temeljnog kapitala. Ne možemo zbog strukture podtijela NO, konkretno mislimo na podtijelo koje se zove Prezidij NO koje je nepotrebno i treba ga ukinuti.

Odluka o stjecanju vlastitih dionica Društva:

Naš prijedlog upotrebe trezorskih dionica nije nov i samo ćemo ga ponoviti ovdje. Predlažemo kontinuiranu akumulaciju do blizu zadanih 10% temeljnog kapitala uz istovremeno pregovaranje i dogovaranje sa mirovinskim fondovima (i njihovim maticama) zamjene dionica u Društvima u kojima su u manjinskom ili većinskom partnerstvu sa Valamarom. To je tzv. asset-equity swap. Kako bi to izgledalo pokušat ćemo ilustrirati na primjeru Imperijala. Trenutačno je Valamar većinski partner, a Zaba sa svim fondovskim izvedenicama manjinski partner. U slučaju dogovora zadovoljavajućeg za obje strane napravi se fer procjena i vrednovanje obiju kompanija po principu isto za isto, Valamar fondovima njihove udjele umjesto u novcu isplati u vlastitim dionicama, a Imperijal se gasi kao samostalna pravna osoba i poslovni subjekt, te pripaja i integrira u Valamar sa svim operativnim i poslovnim benefitima koji iz toga proizlaze. Valamar tako akvizira drugim sredstvima i načinima, a mirovinski fondovi, umjesto Imperijalovih, stječu dionice Valamara, koje jesu i ostat će puno bolje i lakše utržive, jednom kada počnu znatniji odljevi i isplate mirovina.

Ukoliko bi se model pokazao dobrim i zadovoljavajućim za obje strane, može se primijeniti ne samo na Makarsku i Hvar, gdje su Valamar, fondovi i njihove matice partneri, nego i tamo gdje uopće nisu. Primjerice, crikvenički Jadran i biogradska Ilirija.

Naš prijedlog uključuje i participaciju mirovinskih fondova u Valamarovom NO-u, što je trenutno nemoguće zbog najnovijeg stupidnog zakonskog rješenja koje mirovinskim fondovima brani članstvo u nadzornim odborima kompanija u kojima imaju udjele. Iako nema razloga za aplauze radu mirovinskih fondova u odborima gdje su dosada participirali, trenutno zakonsko rješenje ne samo da je maloumno nego srećom i neodrživo. Ako ni zbog čega drugog zbog ustavnog prava vlasnika na raspolaganje i upravljanje imovinom.

Vratimo se na predloženu Odluku. Neprihvatljiva nam je jer implicira da će trezorsku politiku i dalje karakterizirati špekulativnost i arbitrarnost, a ni jedno ni drugo nije i ne smije biti uloga trezora. Špekulativnom je čini predložena odredba o najnižoj plativoj cijeni od čak 50% manjoj od 30-dnevne prosječne, a arbitrarnom zabrana kupovine iznad multiplikatora 11 x EBITDA. Ako Društvu vlastiti udjeli ni u kojem slučaju i scenariju ne vrijede više od 11 x EBITDA, zašto bi vrijedili više od toga bilo kojem drugom investitoru? Na Burzi ili mimo nje.

Stoga je naš protuprijedlog sljedeći:

l Ovlašćuje se Uprava Društva da ovisno o financijskom stanju Društva stječe vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira tijekom razdoblja od 5 godina od dana stupanja na snagu ove odluke.

ll Daje se suglasnost na jednu ili više kupovina redovnih dionica na ime Društva (dalje: dionica) na način da najveći ukupni broj dionica kupljenih na temelju ove suglasnosti iznosi do 10% temeljnog kapitala Društva.

Uvjeti kupnje/stjecanja:

Najniža cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 20% ispod prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionica.

Najviša moguća plativa cijena po dionici ne smije premašivati 20% iznad prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionica.

Isplata dividende:

I dalje mršava i premala dividenda. Istina, nešto povećana u odnosu na prošlogodišnju, ali i dalje ne prati povećanje prihoda i zarade Društva. Iako nas Uprava iz godine u godinu uvjerava da je atraktivna, to ni izbliza nije točno. Pogotovo u usporedbi sa dividendama najatraktivnijih i najlikvidnijih dionica na Burzi. Istina, poslovni ciklusi i stanja tih društava drugačiji su od naših, ali je činjenica da naša dividenda može biti veća, a da ni najmanje ne bi usporila ili ugrozila razvoj Društva.

Naš prijedlog također nije nov i samo ćemo ga ponoviti. Obično se iznos dividende veže uz tržišnu cijenu. Mi predlažemo da Društvo iznos dividende veže uz EBITDA. Naš je prijedlog da to bude 25% EBITDA. Od benefita koji bi time nastali izdvojili bismo dva. Iznos dividende ovisio bi isključivo o poslovnim rezultatima. Ako nema zarade, nema ni dividende. I predvidljivost. Za razliku od svih drugih društava, dioničari i investitori znali bi visinu Valamarove dividende najkasnije 31.1. svake godine. O reputacijskim i ostalim benefitima ne bismo spekulirali, iako bi ih sigurno bilo. Poslala bi se jasna poruka da Društvo ne isplaćuje najveću dividendu na tržištu. Ali isplaćuje najveću koju može. Investicijska javnost takvu jasnu i iskrenu poruku sigurno bi honorirala.

U skladu sa ovim i ostalim stavovima, naš protuprijedlog je sljedeći:

l Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u svoti od 1,43 kn (jedne kune i četrdeset i tri lipe) po svakoj dionici.

ll Dividenda će se isplatiti iz zadržanih dobiti ostvarenih 2016. i 2017. godine.

lll Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim dioničarima Društva, imateljima dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 16. svibnja 2019. (dan stjecanja tražbine za isplatu – record date).

I za kraj:

Poželjno bi bilo da se društvo očituje o cijeni Hotela u Obertauernu kao i svojim daljnjim planovima za tu destinaciju.

S poštovanjem,

Dejan Rnjak
predsjednik Udruge

5 thoughts on “Skupština 2019. – kako ćemo glasati, obrazloženja i protuprijedlozi”

 1. Pozdrav vodstvu udruge.
  Par sitnih napomena. Hvar je koliko je danas došla informacija u 24% vlasništvu Valamar, 71% PBZ-CO, vlasništo je kupljeno jeftino, a budući dug, ako se ne planira još dokapitalizacija, se konsolidira u fondu a ne u Valamaru. Tko zna, možda se s obzirom na omjer vlasništva ne planira upravljati kao u himr i hmam preko ugovora o upravljanju, možda pbz Hvar planira kao nekretninsku investiciju koju bi onda iznajmljivala Valamaru.
  Drugo, ne izgleda mi vjerojatno da bi ni pbz ni az htjeli mijenjati vlasništvo u himr ili hefa u rivp. Da žele rivp valjda bi ga aktivnije kupovali, pbz ga uopće nema a az ima samo simbolički. I da su htjeli prihvatiti zamjenu odmah bi spojili hmam, himr i rivp, ne bi spajali samo hmam i himr. A i bilo što drugo u Hrvatskoj mi ne izgleda vjerojatno da bi netko na taj način mijenjao za dionice rivp, možda jedino lrh ili lrhc, ali za to koliko se zna Valamar nikada nije iskazivao interes.

  1. I još sitna napomena, ne vidim neku suštinsku razliku između pripajanja sa zamjenom za vlastite dionice i pripajanja sa izdavanjem novih dionica. I jedno i drugo je efektivno razrijeđivanje postojećih dioničara, zamjena nove imovine za vlastite dionice nije suštinski različita radnja od prodaje vlastitih dionica jer je i cash imovina ako niste u stranci na vlasti 🙂

 2. Poštovani g. Rnjak,

  lijepi pozdrav. Nećemo se vidjeti u Poreću, imam druge obveze. Čestitam na website, tako može dobro.
  Jedno opozorenje : Ako ne razumjete prijedlog revisorskog odbora da se nominira ( potpuno nepotreban ) drugi revisor, pitajte nekoga. Ako ne mene, pitajte nekoga koji zna o revisiji : Novi zakon od 1.1. 2019. pretpisiva velikim poduzečima da imaju dvije. Tipičan glupost Vlade, sve to zbog Agrokora.

 3. Poštovani g. Eltz,

  Vaša je primjedba o točci “Imenovanje revizora Društva” na mjestu, promakla nam je ta izmjena u zakonu. Ispravljeno, hvala!

Leave a Reply to Georg Eltz Vukovarski Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *