Statut Udruge

Na temelju članka  13. Zakona o Udrugama (NN br.74/14),osnivačka Skupština Udruge malih dioničara „Valamar Riviera“ d.d.,  održana  17. lipnja 2014., donijela je sljedeći:

STATUT

UDRUGE MALIH DIONIČARA

„VALAMAR RIVIERA“ D.D.

 1. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

 1. Udruga malih dioničara  „Valamar Riviera“ d.d. (u daljnjem tekstu Udruga), način je i oblik slobodnog i dobrovoljnog  organiziranja i udruživanja dioničara trgovačkog društva „Valamar Riviera“ d.d.(u daljnjem tekstu Društva).
 2. Udruga je osnovana s idejom i svrhom zaštite i promicanja prava i interesa članova po osnovi vlasništva nad stečenim dionicama Društva.
 3. Udruga je dobrovoljna, interesna, neprofitna, nepolitička i nevladina organizacija i pravna osoba, registrirana pri uredu za opću upravu Grada Zagreba.

Članak 2.

Ovim Statutom definiraju se i reguliraju odredbe o; nazivu, sjedištu, zastupanju i izgledu pečata Udruge; ciljevima, načinima djelovanja i aktivnostima, te djelatnostima kroz koje  se ostvaruju ciljevi Udruge; načinima osiguranja transparentnosti i demokratičnosti djelovanja Udruge; uvjetima i načinima učlanjivanja i prestanka članstva, te  pravima, obavezama, odgovornostima i stegovnoj odgovornosti članova i članova u tijelima Udruge; načinu vođenja popisa članova, tijelima Udruge i njihovom sastavu, načinu sazivanja sjednica, te izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata članova tijela Udruge; načinima sazivanja i održavanja izbornih, redovnih i izvanrednih Skupština Udruge; prestanku postojanja Udruge, izboru i opozivu likvidatora Udruge, načinima stjecanja i raspolaganja imovinom kao i postupku s istom u slučaju prestanka postojanja Udruge; rješavanju sporova i sukoba interesa unutar Udruge te drugim pitanjima od značaja za Udrugu.

Članak 3.

 1. Puni naziv Udruge glasi: Udruga malih dioničara „Valamar Riviera“ d.d.
 2. Skraćeni naziv Udruge glasi: Udruga dioničara „RIVP“.
 3. Sjedište Udruge je na adresi:  Zagreb, Vrbani 27.

Članak 4.

Udruga ima pečat, okruglog je oblika promjera 50mm, duž oboda sadrži puni naziv Udruge, a u sredini stilizirani crtež vodotornja u Vukovaru.

Članak 5.

 1. Udrugu zastupaju predsjednik i tajnik Udruge.
 2. Po potrebi, Upravni odbor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge. 
 1. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

Primarni cilj Udruge jest zaštita i promicanje pojedinačnih i skupnih interesa članova Udruge-dioničara Društva, posljedično od koristi i u interesu i ostalih dioničara. Sekundarni cilj Udruge jest financijska i ekonomska edukacija pojedinaca, grupa, te svih zainteresiranih građana i institucija, koja takva znanja trebaju i žele. Ovako postavljeni i artikulirani ciljevi, definiraju  područja djelovanja Udruge kao  gospodarstvo, te kao demokratsku i političku kulturu sa naglaskom i fokusom na ekonomska pitanja i problematiku.  U takvoj definiciji područja djelovanja Udruge nema kontradiktornosti, jer Udruga u svom radu u skladu sa primarnim ciljem, od tijela i većinskih vlasnika Društva uvijek traži i zahtijeva primjenu načela dobrog i odgovornog upravljanja u interesu svih dioničara, često pritom potičući dijalog, razmjenu ideja, argumenata i mišljenja, te konstruktivne i u dobroj vjeri kritičke rasprave, kako između dioničara i tijela Društva, tako i između dioničara samih, što u konačnici najčešće rezultira vrlo dobrim kompromisima i rješenjima. Takva načela i procesi odlučivanja i donošenja odluka, poželjni su i primjenjivi i na politički, demokratski  i opći društveni kontekst. Ovako postavljenim ciljevima, ova  Udruga i svi njeni članovi iskazuju dobru vjeru, volju, želju i ambiciju, da osim ostvarenja uskog ekonomskog interesa i cilja članstva; svojim radom, djelovanjem, aktivnostima, znanjem i kompetencijama, svi zajedno  pridonesemo i široj društvenoj svrsi i interesu, na korist i dobrobit što više pojedinaca i građana.

Članak 7.

Udruga ciljeve ostvaruje kroz djelatnosti; suradnje i razmjene informacija i iskustava sa sličnim i srodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu; podnošenja inicijativa i prijedloga tijelima Društva, traženju očitovanja tijela Društva na iste, kao i na važne poslovne događaje u poslovanju Društva; organiziranja sastanaka, tribina, okruglih stolova; promocija i reakcija u sredstvima javnog priopćavanja i ostalim medijima i komunikacijskim kanalima; praćenja javnih politika, poticanja kritičkih rasprava, te izrade i osmišljavanja programa i projekata  iz domene ekonomske i financijske edukacije i pismenosti; afirmativnog promicanja turizma kao gospodarske grane od vitalne važnosti za RH; izdavanja knjiga i časopisa iz područja djelatnosti, interesa i ciljeva Udruge.

Članak 8.

 1. Osnovna načela djelovanja Udruge jesu javnost, transparentnost i demokratičnost, po principu jedan član, jedan glas.
 2. Članove, kao i sve zainteresirane, o radu i aktivnostima Udruge izvješćuju tijela Udruge, putem medija i ostalih komunikacijskih kanala, a najviše putem internetske stranice Udruge pokrenute s tom svrhom. Članovima je moguća i uvijek dostupna direktna i dnevna komunikacija sa vodstvom Udruge, putem e-maila i telefona. Po potrebi, mogu se održavati sastanci, konferencije za novinstvo, istupi u medijima i sl.
 1. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

 1. Članom Udruge može postati svaka pravna, kao i svaka poslovno sposobna fizička osoba, uz uvjet da je dioničar Društva.
 2. Pravna osoba-član Udruge, kao i fizička osoba bez poslovne sposobnosti,  mora biti zastupana po ovlaštenoj osobi, uz ovlaštenja, dokumentaciju i punomoći, uobičajene i u drugom zastupanju pravnih i fizičkih osoba bez poslovne sposobnosti.
 3. Fizička osoba, iako je dioničar Društva, ne može postati članom Udruge, ukoliko obnaša izvršnu dužnost u Upravi ili drugom izvršnom tijelu Društva.
 4. Pravna osoba, iako je dioničar Društva, ne može postati članom Udruge, ukoliko vlasnik, ovlaštena ili druga povezana osoba obnaša izvršnu dužnost u Upravi ili drugom izvršnom tijelu Društva.
 5. Fizička osoba bez poslovne sposobnosti, iako je dioničar Društva, ne može postati članom Udruge, ukoliko osoba opunomoćena za njezino zastupanje obnaša dužnost u Upravi ili drugom izvršnom tijelu Društva.
 6. Članom Udruge mogu postati zaposlenici Društva, uz uvjet da su dioničari i ne obnašaju izvršne dužnosti u Društvu.
 7. Članom Udruge može postati fizička i pravna osoba koja obnaša dužnost u Nadzornom odboru Društva, ukoliko ne postoje ograničenja iz stavaka 3 i 4 ovog članka.
 8. Član Udruge, fizička ili pravna osoba imenovana u Nadzorni odbor Društva, može ostati članom Udruge, ukoliko istovremeno ili naknadno, ne postoje ili nastupe ograničenja u smislu stavaka 3 i 4 ovog članka.

Članak 10.

 1. Članom Udruge postaje se upisom u popis članova, koji vodi tajnik Udruge.
 2. Popis članova vodi se u elektroničkom obliku, i obavezno sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, OIB-u, datumu rođenja i datumu pristupanja Udruzi, te datumu prestanka članstva u Udruzi.

Članak 11.

 1. Visina članarine nije određena, te ju svaki član uplaćuje u iznosu po svom nahođenju.
 2. Uplata članarine nije uvjet postanka članom, niti je neplaćanje iste razlog prestanka članstva.

Članak 12.

 1. Prava člana Udruge jesu da; bira i bude biran u tijela Udruge; sudjeluje u radu i odlučivanju u tijelima Udruge, na način i u procedurama određenima Statutom ili drugim aktima Udruge; sudjeluje u aktivnostima Udruge;  bude pravodobno i cjelovito informiran o aktivnostima Udruge, poslovanju i sl.
 2. Obaveze člana Udruge jesu; aktivno i djelatno sudjelovanje u ostvarivanju ciljeva Udruge, sukladno mogućnostima, osobnim sklonostima i kompetencijama, te Statutu i  drugim aktima Udruge; pridržavanje i poštivanje Statuta i drugih akata Udruge; moralna i svaka druga potpora radu, aktivnostima i ugledu Udruge i njenih članova.

Članak 13.

 1. Članstvo u Udruzi može prestati; dobrovoljnim istupanjem člana; isključenjem člana, o čemu odluku donosi Upravni odbor; smrću člana; potpunim izlaskom člana iz vlasničke strukture Društva, tj. prodajom ili prijenosom vlasništva nad dionicama drugim pravnim ili fizičkim osobama; automatizmom iz ostalih statutarnih i zakonskih razloga.
 2. Član koji istupa iz Udruge dobrovoljno, dužan je podmiriti sve eventualno nepodmirene obaveze prema Udruzi.
 3. Član koji istupa iz Udruge, dobrovoljno ili isključenjem, nema pravo na povrat uplaćenih članarina, kao ni eventualno danih donacija i dobrovoljnih priloga u stvarima i novcu.
 4. Član koji istupa iz Udruge, dobrovoljno ili isključenjem, razloge istupanja kao i eventualno nezadovoljstvo radom Udruge i njenih tijela, ima pravo i mogućnost iznijeti i argumentirati na internet stranici Udruge, te na taj način s istima upoznati i ostale članove, u skladu s načelom javnosti, transparentnosti i demokratičnosti rada i djelovanja Udruge, deklariranom u članku 8., stavku 1 ovoga Statuta.
 5. Razlozi za isključenje člana iz Udruge jesu; ako i kada se procijeni i ocijeni da je djelovanje i postupanje člana protivno interesima i ciljevima Udruge i/ili ostalih članova Udruge; ako i kada član grubo prekrši Statut ili druge akte i pravila Udruge; ako i kada član grubim nemarom, svjesnom namjerom ili krajnjom nepažnjom, svojim djelovanjem šteti i našteti interesu i ugledu Udruge i/ili njenih članova.
 6. Inicijativu za isključenje pojedinog člana iz Udruge može pokrenuti bilo koji član Udruge ili Upravni odbor, ako ocijeni/e da za to postoji potreba i nužnost. U oba slučaja, odluku o pokretanju procedure isključenja donosi Upravni odbor. Ukoliko proceduru pokreće sam Upravni odbor, prije donošenja odluke  ima obavezu iznijeti namjeru i razloge donošenja odluke, te omogućiti raspravu na internet stranici Udruge. Isto vrijedi  kada proceduru isključenja člana pokreće drugi član Udruge, uz razliku da Upravni odbor zadržava diskrecijsko pravo ocjene valjanosti iznesenih argumenata i razloga za isključenje, posljedično i odluke o pokretanju ili nepokretanju procedure isključenja člana.  Ako i kada Upravni odbor odluči ne pokrenuti proceduru isključenja člana na prijedlog i inicijativu drugog člana, tada taj član ima pravo zatražiti održavanje Skupštine na kojoj  se glasa i odlučuje po njegovom prijedlogu.

Članak 14.

 1. Odluku o isključenju člana donosi Upravni odbor u pisanom obliku.
 2. Isključeni član na odluku ima pravo žalbe u roku 15 dana od primitka odluke.
 3. Konačnu odluku povodom žalbe isključenog člana, donosi Skupština Udruge.

Članak 15.

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge. Odluku o bilo kakvom udruživanju, donosi isključivo Skupština Udruge.

IV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 16.

Polazeći od premise i činjenice da svi dioničari Društva, bez obzira na njihovu veličinu i članstvo u Udruzi, konsenzualno imaju jednak interes, u Udruzi objektivno ne postoji opasnost od sukoba interesa u klasičnom smislu, te stoga niti potreba za propisivanjem posebnih normi i procedura u cilju sprečavanja istog. Postoji opasnost od konflikta lojalnosti, što je zapriječeno i onemogućeno odredbama članka 9. ovoga Statuta. Također, postoji opasnost  nametanja i promoviranja kroz Udrugu partikularnih interesa od strane pojedinih dioničara, što je onemogućeno primjenom načela jedan član-jedan glas, normiranog  člankom 8. ovoga Statuta. Takvo djelovanje posredno je dodatno zapriječeno  odredbama  članka 12., i osobito članka 13. ovoga Statuta.  Nadalje, svi članovi Udruge koji obnašaju dužnosti u tijelima Udruge i obavljaju izvršne funkcije u njoj, to rade volonterski i nemaju nikakve materijalne niti imovinske koristi od toga. Također, Udruga ne prima nikakva sredstva iz državnog proračuna, a sva sredstva kojima Udruga raspolaže potječu od članarina, donacija i dobrovoljnih priloga članova i nečlanova Udruge. Slijedom gornjeg, proizlazi logični temelj i motiv samog članstva u Udruzi, a koji se može opisati kao zaštita interesa, i posljedično zaštita i uvećanje vrijednosti imovine koju članovi posjeduju. Zaključak je da sam čin učlanjenja u Udrugu proizlazi iz povjerenja članova da će njihov interes kroz Udrugu biti adekvatno i kompetentno zastupan i zaštićen, te time istovremeno daju povjerenje, operativnost i autonomiju rada vodstvu i tijelima Udruge, uz uvijek otvorenu mogućnost uskraćivanja daljnjeg rada i povjerenja putem Skupštine, kao najvišeg tijela Udruge. Ako i kada se bilo koja činjenica i realitet promijeni, uvažavanje,postupanje i djelovanje u skladu s time; norma, koncept i duh ovoga Statuta ne samo da  ne onemogućava već i stimulira, uključujući i promjene normi i odredbi ovog članka i samog Statuta.

 1. USTROJSTVO I TIJELA UDRUGE

Članak 17.

 1. Tijela Udruge jesu Skupština, Upravni odbor, predsjednik i tajnik Udruge.
 2. Udruga, odlukama Upravnog odbora, može osnivati i druga radna tijela, stalna ili ad hoc privremena. Sastav, zaduženja i ovlasti tih tijela utvrđuju se odlukom Upravnog odbora za svaki pojedinačni slučaj.
 3. Sve odluke Upravnog odbora kao operativnog tijela, prije donošenja istih i nakon toga, podložne su članskoj i skupštinskoj raspravi i verifikaciji, te se na prvoj idućoj sjednici Skupštine, redovnoj ili izvanrednoj sazvanoj samo iz tog razloga, prihvaćaju ili odbacuju. 
 1. Skupština

Članak 18.

 1. Skupština je najviše tijelo Udruge.
 2. Skupština donosi, mijenja, dopunjuje i tumači Statut Udruge; utvrđuje strateška opredjeljenja i ciljeve Udruge; donosi odluke o statusnim promjenama (pripajanje, spajanje, podjela…) Udruge; bira i razrješuje predsjednika, tajnika i Upravni odbor Udruge; razmatra, te usvaja ili odbacuje plan rada i financijski plan, kao i završni račun i izvješća tijela Udruge; odlučuje po žalbama isključenih članova Udruge; imenuje i opoziva likvidatora Udruge;donosi odluku o prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge.
 3. Skupštinu čine svi članovi Udruge, te jedan opunomoćeni predstavnik pravne osobe članice Udruge.

Članak 19.

 1. Zasjedanje Skupštine može biti redovno, izborno i izvanredno. Skupština redovno zasjeda jednom godišnje, a izborno zasjedanje održava se svake dvije godine.
 2. Skupštinu saziva Upravni odbor, bez obzira bila redovna, izborna ili izvanredna.
 3. Zasjedanja Skupštine sazivaju se javnim pozivom putem internet stranice Udruge, članovima registriranim na njoj, najmanje 8 dana prije njezina održavanja.  Uz poziv, uvijek mora biti priložen i objavljen još i dnevni rad, prijedlozi odluka, materijali koji se tiču dnevnog reda i skupštinske rasprave od važnosti  za donošenje skupštinske odluke, te detalji i rokovi koji se tiču početka, trajanja i zaključenja skupštinske  rasprave i glasovanja. Članovi registrirani na internet stranici Udruge, na njoj i glasuju elektroničkim putem.  Ostalim članovima poziv, prijedlozi odluka, skupštinski materijali i obrazac za glasovanje, šalju se povratnom poštom najmanje 10 dana prije održavanja Skupštine, a ispunjeni obrazac za glasovanje članovi su dužni predati na poštu najkasnije do datuma naznačenog i određenog u samom pozivu.
 4. Iz razloga pragmatičnosti, operativnosti i ekonomičnosti raspolaganja vremenom i resursima, zasjedanja Skupštine u pravilu se održavaju na internet stranici Udruge na način opisan u prethodnom stavku. Alternativni način sudjelovanja i glasovanja na zasjedanju Skupštine dopisnim putem, također je opisan u prethodnom stavku.
 5. Iznimno, zasjedanja Skupštine mogu se održati i fizički, povodom obljetnica, godišnjica, proslava, svečanosti ili drugim razlogom i povodom.
 6. Skupštinske odluke smatraju se valjanima, ukoliko se glasovanju odazove natpolovična većina članova Skupštine, tj. Udruge.
 7. Skupštinske odluke se donose natpolovičnom većinom glasova članova Skupštine, tj. Udruge, koji su se odazvali glasovanju.
 8. Ako na sazvano zasjedanje Skupštine , redovno, izborno ili izvanredno, i glasovanje ne pristupi natpolovična većina članova Skupštine, tj. Udruge, glasovanje se odgađa za 24 sata sa istim dnevnim redom i prijedlozima odluka. Nakon isteka roka, Skupština može valjano odlučivati, ukoliko joj prisustvuje i odazove se glasovanju najmanje 10 članova Skupštine, tj. Udruge.
 9. Kada to zatraži najmanje 1/3 članova Skupštine, tj. Udruge, uz obavezu da zahtjevu prilože i predlože dnevni red, Upravni odbor dužan je sazvati izvanredno zasjedanje Skupštine. Ukoliko to ne učini, tada Skupštinu, u roku 15 dana od dana predaje zahtjeva, sazivaju sami predlagatelji, a odluka treba sadržavati dnevni red, prijedloge odluka, mjesto, način i dan održavanja izvanredne sjednice.  
 10. U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, zasjedanja Skupštine saziva zadnja osoba upisana u Registar udruga, ili 1/3 članova Skupštine upisanih u popis članova Udruge prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 20.

Zasjedanjima Skupština predsjedava predsjednik Udruge. U slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje ga tajnik, sa svim obavezama, dužnostima i ovlastima predsjednika. U slučaju odsustnosti, spriječenosti ili isteku mandata obojici, Skupština na početku zasjedanja glasovanjem određuje osobu koja predsjedava zasjedanju Skupštine. Tokom zasjedanja Skupštine vodi se zapisnik o radu Skupštine, potpisuje ga zapisničar, koji se određuje za svako zasjedanje pojedinačno. Sastavljeni zapisnik, zajedno sa sažetkom i naglascima sa skupštinske rasprave, skupštinskim odlukama i rezultatima glasovanja, u elektroničkom obliku i pristiglih poštom do zadanog roka, osoba ovlaštena za zastupanje Udruge ga predaje nadležnim institucijama za rad i nadzor udruga, a Udruga ga za svoje potrebe trajno čuva u arhivi Udruge.

 1. Upravni odbor

Članak 21.

 1. Upravni odbor broji najmanje 3, a najviše 7 članova. Upravni odbor sastavlja, bira i imenuje Skupština na mandat od 2 godine.
 2. U sastav Upravnog odbora obavezno ulaze predsjednik i tajnik Udruge. Sva tri tijela bira, imenuje i smjenjuje Skupština Udruge. Smjenom ili ostavkom pojedinog člana u bilo kojem tijelu Udruge, član automatizmom gubi mjesto i funkciju i u ostalim tijelima Udruge.
 3.  Mandat člana Upravnog odbora traje 2 godine uz mogućnost reizbora, kao i ostavke ili smjene i prije isteka mandata. Mandat izabranog i novoimenovanog člana, koji dolazi umjesto otišlog člana, traje samo koliko i preostali mandat Upravnog odbora.
 4. Sastanke Upravnog odbora saziva i rukovodi predsjednik Udruge, sastaje se prema potrebi, a odlučuje natpolovičnom većinom, uz uvjet natpolovične prisutnosti članova.
 5. Upravni odbor operativno je i izvršno tijelo Udruge, čije ovlasti i zaduženja jesu; sazivanje zasjedanja Skupštine, te operativno provođenje akata i odluka donesenih na njima; predlaganje izmjena i dopuna Statuta i drugih općih akata iz nadležnosti Skupštine; predlaganje i drugih odluka iz skupštinske nadležnosti; po potrebi osnivanje različitih radnih tijela Udruge; vodi, nadzire i odgovara za materijalno-financijsko poslovanje Udruge; obavljanje i ostalih poslova, koji odredbama ovog Statuta nisu u nadležnosti drugog tijela Udruge. 
 1. Predsjednik

Članak 22.

 1. Predsjednika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 2 godine, uz mogućnost reizbora.
 2. Predsjednik Udruge zastupa Udrugu u pravnom prometu sa trećim osobama; predstavlja Udrugu u zemlji i inozemstvu; predsjedava i koordinira radom Upravnog odbora; odgovara za zakonitost poslovanja Udruge; provodi i izvršava odluke Upravnog odbora i Skupštine Udruge.
 1. Tajnik

Članak 23.

 1. Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 2 godine, uz mogućnost reizbora.
 2. Tajnik Udruge priprema sastanke Upravnog odbora i dokumente za Skupštinu; vodi evidenciju članova Udruge; obavlja ostale administrativne poslove za Udrugu, kao i operativne poslove po nalogu predsjednika, Upravnog odbora i Skupštine; vodi i kontrolira knjigovodstvo i financije, te izrađuje i predaje financijska izvješća Udruge Upravnom odboru, Skupštini i nadležnim institucijama; u slučaju nemogućnosti, odsustva ili spriječenosti predsjednika Udruge, zamjenjuje ga u punom obujmu sa svim dužnostima, ovlastima i odgovornostima.

Članak 24.

Svaki dužnosnik Udruge može biti opozvan, a postupak opoziva jednak je postupku izbora, odnosno imenovanja.

 1. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 25.

 1. Novčana i druga sredstva potrebna za rad i aktivnosti, Udruga stječe uplatom članarina;  dobrovoljnim prilozima i darovima članova i nečlanova; iz djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge; financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave, te iz tuzemnih i inozemnih fondova, zaklada i sl.  
 2. Udruga može raspolagati imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih Statutom i Zakonom.
 3. Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju izrađuje tajnik Udruge, te ga predaje Upravnom odboru na analizu, raspravu i razmatranje. Upravni odbor, zajedno sa prijedlogom odluke, ga prosljeđuje Skupštini na usvajanje ili odbacivanje.
 1. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 26.

 1. Udruga prestaje postojati; odlukom Skupštine, donesenom dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova Skupštine tj. Udruge; zabranom rada, ukidanjem ili rješenjem Suda ili drugog nadležnog tijela; drugim slučajevima određenima Zakonom.
 2. U slučaju prestanka postojanja Udruge, Skupština odlučuje o podjeli preostale imovine Udruge. Temeljem Zakona o udrugama, Skupština ne može odlučiti imovinu podijeliti osnivačima, članovima i osobama ovlaštenim za zastupanje Udruge, te eventualno zaposlenicima Udruge ili s njima povezanim osobama.

Članak 27.

 1. Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština Udruge. Likvidator nema mandat, može se mijenjati tokom cijelog vremena postojanja Udruge, te može biti imenovan iz ili izvan redova članova Udruge.
 2. Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge, do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga. 
 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Statut Udruge donosi Skupština nakon provedene rasprave, većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine, tj. Udruge.

Članak 29.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Udruge. Tumačenje drugih akata Udruge daje Upravni odbor Udruge.

U Zagrebu, 5. prosinca 2014.

                      Dejan Rnjak,  predsjednik Udruge